Freie Kursplätze

Slow Pilates Montag 10:00-10:55 Uhr

Yogilates Donnerstag 9:00-9:55 Uhr

Pilates Donnerstag 18:00-18:55 Uhr

Pilates Freitag 8:30-9:25 Uhr